Historia pisma

    Pismo naukowe „Architectus” jest wydawane od 1997 roku przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Inicjatorem powstania pisma był dziekan Wydziału prof. Stanisław Medeksza, który w 1996 roku zaproponował prof. Ewie Łużynieckiej utworzenie periodyku i objęcie funkcji redaktora naczelnego. Wówczas opracowano formułę pisma, wybrano jego tytuł i powołano zespół redakcyjny pod kierunkiem dr Danuty Sowińskiej. W wyniku przeprowadzonego konkursu studenckiego wybrano projekt szaty graficznej autorstwa studentów IV roku - Artura Błaszczyka i Krzysztofa Faleńczyka. Powołano także radę redakcyjną w składzie: prof. Zbigniew Bać, prof. Edmund Małachowicz, prof. Tadeusz Zipser i prof. Stanisław Medeksza. W pracach redakcji brali udział także doktorzy: Magdalena Baborska-Narożny (1999), Maria Starczewska (1999), Andrzej Legendziewicz (1999-2001) oraz Małgorzata Doroz (2003, 2004).
    W kolejnych numerach pisma zamieszczano artykuły dotyczące zarówno teorii architektury współczesnej i historycznej, jak i urbanistyki, kształtowania zieleni, estetyki, konstrukcji itd. W dotychczasowych zeszytach znalazły się także opracowania związane z realizowanymi projektami architektonicznymi, urbanistycznymi oraz prezentacje poglądów filozoficznych związanych z odbiorem architektury. W piśmie przewidziano również miejsce na prezentacje sylwetek znanych postaci z życia akademickiego i zawodowego. Poruszane były także problemy dotyczące programów nauczania architektury i życia studenckiego.
    Artykuły były  publikowane w językach konferencyjnych  lub zakończone streszczeniem w języku angielskim. Podpisy pod ilustracjami tłumaczono na język angielski - tłumaczenia wykonywała Marzena Łuczkiewicz.

    Wszystkie artykuły uzupełniała  bibliografia i często przypisy. Po przyjęciu przez radę redakcyjną  pisma, wszystkie artykuły były recenzowane i poddawane korekcie polonistycznej oraz redakcyjnej. Periodyk już wkrótce stał się pismem ogólnopolskim, a od 2000 r. jest prezentowany przez amerykańskie wydawnictwo Penrose Press w "International Directory of Design" w dziale Architecture, Urban Planing & Landscape Design.
    Pierwsza zmiana w radzie redakcyjnej pisma dokonała się w 2000 roku. W jej pracach już nie brał udziału prof. Zipser i prof. Medeksza, natomiast rozpoczęła działanie prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska i prof. Eugeniusz Bagiński. Od 2003 roku w skład rady weszli uczeni spoza Wrocławia: prof. Andrzej Tomaszewski i prof. Zygmunt Świechowski z Warszawy oraz prof. Józef Lenartowicz z Krakowa.
    W roku 2007 pismo zostało objęte patronatem przez Polską Akademię Nauk, Oddział we Wrocławiu oraz przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) - sprawozdania z prac tego komitetu są cyklicznie zamieszczane na łamach pisma.
    Rosnące zainteresowanie pismem, zwłaszcza naukowców spoza Polski, zmobilizowało redakcję do przeprowadzenia kolejnych zmian. W 2008 roku zaproszono do udziału w pracach rady redakcyjnej naukowców z uczelni zagranicznych. Są to następujące osoby: prof. Tore I.Brandstvein Haugen z Norwegii, (Fakultet for architektur og billedkunst, Norges tekniks-naturvitenskapelige universitet, Trondheim), prof. Joaquim Braizinha z Portugalii (Universidade Lusiada de Lisbona) oraz prof. VladimÍr Šlapeta z Czech (Fakulta architectury VUT, Brno). Dodatkowo w skład rady weszli wrocławscy architekci: dr hab. Jerzy Charytonowicz, dr hab. Małgorzata Chorowska, dr Ada Kwiatkowska oraz dr hab. Tomasz Ossowicz. W tym czasie także redaktor D. Sowińska przekazała swoje obowiązki Annie Miecznikowskiej. Funkcję sekretarza redakcji powierzono dr Ewie Cisek, opracowaniem technicznym artykułów zajęła się dr Dorota Łuczewska.
    W latach 2008–2012 „Architectus” ukazywał się jedynie w języku angielskim. Postanowiono jednak – na podstawie opinii, które trafiały do Redakcji – by od 2013 r. powrócić do publikowania prac w języku polskim. Nie zrezygnowano przy tym z cenionej praktyki ogłaszania prac w językach kongresowych (przede wszystkim angielskim, francuskim, niemieckim). Od tego też roku, w związku z dynamicznym rozwojem periodyku i wzrostem zainteresowania czasopismem wśród autorów i czytelników, zwiększono częstotliwość jego ukazywania się z dwóch do czterech numerów w ciągu roku.
    W ostatnich latach „Architectus” regularnie był oceniany przez MNiSW, otrzymując następującą liczbę punktów: 2009: 4; 2010: 6; 2011: 4; 2012: 4; 2013: 5, 2014: 5, 2015: 9, 2016: 9.  

   Od 2012 r. czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie Index Copernicus (ICI Journal Master List; ICI value: 2012 – 5.34, 2013 - 6.31, 2014 - 68.41, 2015 - 74.15, 2016 – 88.84, 2017 – 94.00), a także w bazach: POL-index, Baz-Tech, CEJSH, Arianta.